PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak aktuálně funguje cestovní pojištění? To nám vysvětluje pojišťovna UNIQA

fitness-332278_640


Pandemie koronaviru přinesla asi největší změny do cestovního pojištění, protože je nutné reagovat znovu a znovu na opatření zaváděná vládou v oblasti cestovního ruchu. Shrnuli jsme proto do přehledu všechny možné varianty, jak jsou aktuálně platné.

INDIVIDUÁLNÍ cestovní pojištění

Individuálním cestovním pojištěním se rozumí formy, které sjednává jednotlivec nebo rodina pro svou cestu do zahraničí. Organizuje si ji sám, bez zapojení cestovní kanceláře nebo cestovní agentury: samostatně si zajišťuje a hradí cestovní služby.

Tento druh pojištění je možné znovu sjednat s počátkem cesty od 01. 05. 2020, protože se už uvolnil zákaz a vycestovat za splnění striktních podmínek jde. UNIQA v souladu s tím umožňuje sjednat cestovní pojištění na webu www.uniqa.cz nebo telefonicky na lince 488 125 125.

Pokud by mělo dojít k prodloužení nouzového stavu a/nebo k obnovení zákazu vycestovat, bude adekvátně interně upraven i nejbližší termín pro sjednání cestovního pojištění podle oznámení vlády.

Informace o podmínkách výjezdu do zahraničí doporučujeme vždy ověřit na webu www.mvcr.cz a/nebo www.mzv.cz. Pojišťovna se jimi řídí v případě pojistné události. Rovněž je užitečné prověřit pravidla o cestě do konkrétní země nebo oblasti na příslušném zastupitelském úřadu Vyplatí se také registrovat svoji cestu do systému DROZD při MZV.

Cestovní pojištění je od počátku května platné v plném rozsahu, řídí-li se turisté podle pravidel vyhlášených vládou. Náklady na testování koronaviru, které není zdravotně indikováno a nařízeno ošetřujícím lékařem, není z cestovního pojištění hrazeno.

Riziko nákazy koronavirem je v rámci léčebných výloh a případně s tím spojené repatriace rovněž kryto při dodržení výše uvedených podmínek.

V případě pojistné události je třeba se vždy spojit s asistenční službou a řídit se jejími pokyny. Rovněž je třeba doložit, že cesta byla konána v souladu s vládními opatřeními platnými v době jejího uskutečnění.

Uvíznutí v karanténě

V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestoval do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření, platí následující pravidla:

  • UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu (jiný komerční let, vládní repatriační let/autobus atp.). Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.
  • Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod.
  • Zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak i místními.

Vrácení pojistného za neuskutečněné cesty

UNIQA zaplatí zpět pojistné za dříve sjednané individuální či rodinné cestovní pojištění, odpadl-li pojistný zájem, protože výjezd nebylo možné kvůli koronavirovým opatřením uskutečnit. Učiní tak na žádost pojištěného, jenž prokáže, že cestovní pojištění uzavíral s plánem cestovat podle pravidel platných v té době. Pojistné za pojištění stornovacích poplatků se nevrací.

Požadavek na refundaci pojistného je potřeba poslat co nejdříve, nejpozději před počátkem plánované cesty.

Uplatnění pojištění stornovacích poplatků

Pojištění storna nelze uplatnit s odvoláním na situaci, že MZV vydalo doporučení necestovat do zvolené lokality (oblasti nebo státu), nebo kdy vláda zakáže cesty do ciziny.

Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy zákazník byl umístěn preventivně do domácí karantény, aniž by byla diagnóza potvrzena.
V případě, kdy dojde k potvrzení diagnózy a je vystavena neschopenka, je pojištění stornovacích poplatků platné.

Pojištění pro SKUPINOVÉ zájezdy (hromadná turistika s CK)

Zájezdy pořádané cestovní kanceláří nebo agenturou je třeba z pohledu cestovního pojištění rozdělit a 2 skupiny:

1. Cestovní pojištění zahrnuté v ceně zájezdu

V případě, kdy dojde po dohodě klienta a CK rovnou ke změně termínu konání zájezdu, je možné provést i změnu termínu platnosti pojištění ve stejném rozsahu. Požadavek na tuto změnu musí CK oznámit do UNIQA co nejdříve, nejpozději však před počátkem původně plánované cesty.

Pokud nelze rovnou domluvit náhradní termín zájezdu a klient obdržel od cestovní kanceláře otevřený voucher s platností do 31. 8. 2021, je potřeba s prodávající cestovní kanceláří rovněž zařídit přesun cestovního pojištění na budoucí náhradní zájezd, pokud to bude možné.

Spadá-li zákazník do skupiny osob, které mají podle rozhodnutí vlády právo na okamžité zrušení cestovní smlouvy (bez voucheru) a vrácení částky za zájezd, měl by jednat s cestovní kanceláří. Pojistné za cestovní pojištění je součástí celkové ceny zájezdu.

2. Cestovní pojištění k zájezdu od CK zakoupené individuálně klientem

V případě, kdy si klient individuálně zakoupil jednorázové cestovní pojištění k zájezdu, a nyní obdržel od cestovní kanceláře voucher k vyčerpání služeb do 31. 8. 2021, může pojištění v UNIQA pojišťovně zrušit a požádat o refundaci pojistného. Pojistné za případné pojištění stornovacích poplatků se ale nevrací.

Spadá-li zákazník do skupiny osob, které mají podle rozhodnutí vlády právo na okamžité zrušení cestovní smlouvy (bez voucheru) a vrácení částky za zájezd, může požádat o refundaci pojistného za individuálně pořízené cestovní pojištění u UNIQA pojišťovny.

Požadavek na vrácení peněz za individuálně zakoupené cestovní pojištění k zájezdu je nezbytné do UNIQA pojišťovny poslat co nejdříve, nejpozději však před plánovaným počátkem cesty. K tomu je potřeba doložit kopii voucheru na zájezd vydaného CK (sken, fotku). Žádost může klient podat elektronicky na e-mail cestovni@uniqa.cz nebo písemně poštou na UNIQA pojišťovna, Cestovní pojištění, Evropská 136, PSČ 160 12, Praha 6. Pojistné za pojištění stornovacích poplatků se nevrací.

Allianz vrací peníze za cestovní pojištění a vyzývá k tomu i cestovky

Asistenční služba

V případě pojistné události v zahraničí je klientům k dispozici v režimu 24/7 asistenční služba UNIQA. Doporučujeme nyní ještě důrazněji než za normálních podmínek konzultovat s ní každý případ nouze. Zároveň je ovšem třeba vzít na vědomí, že rozsah asistenčních služeb může být v místě pobytu omezen s ohledem na místní pravidla o možnostech volného pohybu, cestování a poskytování služeb.

Hlášení pojistných událostí z cestovního pojištění

Pojistné události lze nahlásit UNIQA pojišťovně po návratu bez zbytečného odkladu on-line přes webové hlášení škod, kam klient připojí i kopie všech dokumentů (skeny, fotky), podle nichž má být spočítáno pojistné plnění. UNIQA si může vyžádat dodání originálů dokladů. Běžné škody jsou vyřizovány i nadále do dvou pracovních dnů.