PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak mám požádat o to, aby pojišťovna schválila, mou přítomnost při hospitalizaci dítěte jako jeho doprovod?

nemocnice-operace


Tím, co pojišťovna schvaluje, není „možnost pobytu“ průvodce při hospitalizaci, ale úhrada tohoto pobytu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Možnost pobytu průvodce hospitalizovaného pojištěnce ve zdravotnickém zařízení záleží na možnostech tohoto zařízení (a samozřejmě i na indikaci, kvůli které došlo k hospitalizaci, na technických a organizačních podmínkách konkrétního oddělení apod.). Průvodce může být umístěn buď spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, má-li dané zařízení dostatečnou kapacitu, nebo na oddělení dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí zdravotnického zařízení. Tyto záležitosti jsou ale „mimo pojišťovnu“ a musíte se domluvit přímo tam, kde bude vaše dítě hospitalizované.

Žádost o schválení úhrady pobytu průvodce adresovaná VZP se standardně podává prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb. Kromě specifikace požadavku (tj. uvedení toho, co je obsahem žádosti – v tomto případě schválení úhrady pobytu průvodce při hospitalizaci pojištěnce staršího šesti let) a označení poskytovatele zdravotních služeb, u něhož je/bude pojištěnec hospitalizován, musí žádost obsahovat také řádné odborné zdůvodnění.

Pobyt průvodce pojištěnce při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče může být pojišťovnou hrazen jen za splnění zákonem stanovených podmínek, tj. je-li nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo vzhledem k nutnosti zaškolení průvodce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce. Za zdravotní stav vyžadující celodenní přítomnost průvodce lze považovat zejména závažné smyslové vady, závažné tělesné postižení a některé duševní poruchy.

Pobyt průvodce je hrazen poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení lůžkové péče hospitalizace probíhá (pojišťovna nehradí žádnou finanční částku přímo průvodci hospitalizovaného dítěte). Do dovršení 6. roku věku pojištěnce je pobyt průvodce hrazen i bez souhlasu revizního lékaře pojišťovny, jestliže je podle vyjádření ošetřujícího lékaře opravdu nutná celodenní přítomnost průvodce, u pojištěnce staršího 6 let je pobyt průvodce hrazen jen se souhlasem revizního lékaře. Je třeba upozornit, že pobyt průvodce hradí ta zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec, a tu je také třeba žádat o souhlas s úhradou.

O žádosti VZP rozhoduje pokud možno bez zbytečného odkladu (nejpozději musí být rozhodnutí vydáno v souladu se lhůtami stanovenými pro správní řízení do 30 dnů od data obdržení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů). V případě, že revizní lékař po posouzení žádosti zcela vyhoví, pošle schválenou žádanku zpět poskytovateli zdravotních služeb. Ten následně vykáže VZP pobyt průvodce příslušným kódem ošetřovacího dne a VZP pobyt průvodce uhradí. Jestliže žádosti není vyhověno, vydá VZP samostatné rozhodnutí ve správním řízení, včetně informace o možnosti podat odvolání. Rozhodnutí se doručuje jak pojištěnci, tak poskytovateli zdravotních služeb.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku