PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Musíme něco vyřizovat se současnou zdravotní pojišťovnou, jestliže chceme přejít k VZP? Co všechno je třeba udělat a jaké doklady musíme mít?

vzp-logo


Přeregistraci k VZP provedete snadno za sebe i za své děti on-line na stránce www.vzp.cz/prihlaska. Najdete tam i informace, jak se přeregistrovat, pokud to nechcete nebo nemůžete udělat on-line. Připomínáme ale, že aktuální přeregistrační období končí 30. září 2020. Jestliže raději spoléháte na tradiční postupy, máte možnost navštívit některou naši pobočku a přeregistraci si vyřídit osobně. S sebou musíte mít průkaz totožnosti a doklady dětí (rodný list). Přihlášku také můžete poslat poštou. Ať zvolíte jakoukoli variantu přeregistrace, s původní zdravotní pojišťovnou vyřídíme všechno my.

Po datu přeregistrace, kdy už budete mít své průkazy pojištěnce VZP, jen musíte své původní pojišťovně vrátit staré průkazy. Povinnost vrátit do 8 dnů průkaz pojištěnce při změně zdravotní pojišťovny ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění. Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta do výše 500 Kč. V každém případě starým průkazem se už pak nesmíte prokazovat.

Jediná věc, kterou v rámci přechodu od jiné pojišťovny nemůžeme za nově příchozího pojištěnce udělat, se týká osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Podle zákona totiž OSVČ musí doručit své nové pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu v předcházejícím kalendářním roce. Doklad pojištěnci vystaví jeho dosavadní zdravotní pojišťovna.

S přeregistrací pak souvisejí další povinnosti, ale ty se už netýkají přímo původní zdravotní pojišťovny.

Jste-li zaměstnanec, musíte svému zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny ohlásit do 8 dnů ode dne změny. Nezapomeňte si vzít a uschovat písemné potvrzení, že od vás oznámení o změně převzal. Zaměstnavatel má totiž právo požadovat po zaměstnanci úhradu případného penále, které by zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny.

Osoby, za které je plátcem pojistného stát, musí své nové pojišťovně doložit, že mají nárok na zařazení do této kategorie pojištěnců. Příslušné doklady předkládají až aktuálně k datu přeregistrace (tj. do 8 dnů po 1. 1., resp. po 1. 7.). Studující musí předložit potvrzení o studiu, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce apod.

Podnikatelé (OSVČ) mají předložit fotokopii živnostenského listu a již zmíněný doklad o výši záloh na pojistné. Navíc se jich týká – v případě přeregistrace s účinností od 1. 7. – povinnost předložit v následujícím roce v zákonném termínu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ všem zdravotním pojišťovnám, u nichž byli v daném kalendářním roce pojištěni. Ti, kdo se přeregistrují s účinností od 1. 1., odevzdají Přehled jen své nové pojišťovně. Samozřejmě má-li plátce pojistného (nejen OSVČ, ale i OBZP) ke své zdravotní pojišťovně nějaké závazky (dluh na pojistném, penále, pokuty), musí je vždy plnit i po změně pojišťovny.

Zdůrazňujeme, že o změně zdravotní pojišťovny musíte vždy informovat všechny lékaře a další zdravotnické pracovníky, kteří vás budou ošetřovat. Poskytnuté zdravotní služby totiž musí být vykázány k úhradě správné zdravotní pojišťovně. Proto je stanovena povinnost prokazovat se při poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění platným průkazem pojištěnce.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku