PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pojištění statutárních orgánů je v České republice na vzestupuPojištění odpovědnosti členů orgánů, označované také zkratkou D&O z anglického termínu „Directors‘ and Officers‘ Liability Insurance“ je stále častěji využívaným produktem pojištění podnikatelů. „Škoda, která vznikne chybným rozhodnutím manažera menšího podniku, je možná nominálně v jiných řádech než u nadnárodního korporátu, v relaci k obchodnímu výsledku menší společnosti však může mít její negativní dopad kritické důsledky,“ říká Patricia Lepšíková, ředitelka underwritingu Slavia pojišťovny.

Pojištění odpovědnosti managementu se vztahuje na náhradu škody, za kterou člen orgánu právnické osoby odpovídá v důsledku nesprávného jednání při výkonu své funkce. Ředitelé a manažeři mohou nést odpovědnost za škodu například v důsledku nedodržení péče řádného hospodáře, nesprávného prohlášení, nekonání a podobných činů, které se vážou k výkonu jejich funkce. „Tím může vzniknout škoda akcionářům, společníkům, ale také věřitelům či zákazníkům. Bavíme se o jednom z nástrojů, který je určen k ochraně pojištěné osoby před nepříznivými následky takovýchto chyb,“ vysvětluje Patricia Lepšíková. Členové statutárních orgánů odpovídají bez ohledu na zavinění, rozhodující je „porušení povinnosti“, ručí celým svým majetkem a je jen málo liberačních důvodů. Pojištění D&O tedy poskytuje ochranu v první řadě manažerům v případě na ně vznesených nároků. „Pojištění kryje nejenom samotný nárok, který vůči manažerovi poškozený uplatňuje, ale i náklady, které se k němu vážou – např. náklady na právní ochranu, na zachování dobré pověsti nebo náklady v řízení proti majetku a osobní svobodě a další,“ uvádí Lepšíková.

Oblastmi, ve kterých dochází nejčastěji k pochybením a jsou s nimi spojovány nároky, jsou uzavírání obchodních smluv, změny struktury společnosti, změny základního kapitálu, předlužení a úpadek, investice s negativním finančním dopadem a také pracovněprávní vztahy se zaměstnanci. Nárok na náhradu škody vůči pojištěným osobám nejčastěji uplatňuje management, společnost, akcionář nebo společník. Vyskytují se i případy, kdy náhradu škody žádá třetí strana, regulatorní orgán nebo zaměstnanci.

Slavia pojišťovna má ve svém portfoliu všechny pojišťovací instituty z oblasti neživotního pojištění, které jsou standardně na trhu k dispozici. „Jsme společností vlastněnou českým kapitálem, přirozeně se tedy snažíme zejména českým občanům nabídnout služby a produkty, které minimalizují dopad rizik, jenž život přináší. Jedním z nich jsou právě škody, za které jsou potenciálně odpovědni lidé v manažerských pozicích. Ani na ně tedy Slavia pojišťovna nezapomíná a má pro ně připraveno pojištění, jehož předmětem je odpovědnost za finanční škodu vzniklou v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu společnosti,“ uvádí Lepšíková. Obchodní společnosti tak mohou snížit riziko zhoršení ekonomické situace společnosti v důsledku pochybení člena statutárního orgánu, které může dopadat na jejich společníky, vlastníky nebo věřitele.

Při zvažování rozhodnutí o tom, jaké riziko si konkrétní podnikatel nechá pojistit, je ale dobré si uvědomit, že škoda, která vznikne rozhodnutím nebo ze zákonné odpovědnosti manažera menšího podniku, je možná nominálně v jiných řádech než u nadnárodního korporátu, v relaci k obchodnímu výsledku právě menší společnosti může mít stejný, nebo dokonce větší vliv na chod obchodní společnosti a osobní dopad na manažera. „Menší firmy mívají obvykle užší spektrum možností, jak neplánované náklady kompenzovat a udržet životaschopný rozpočet. Proto se domnívám, že pojištění D&O je pro české střední a malé firmy stejně vhodné, jako pro nadnárodní giganty,“ říká Lepšíková.

V České republice využívá pojištění škody z odpovědnosti statutárních orgánů společnosti stále větší počet právnických a fyzických osob. Od začátku roku 2018 do října 2019 uzavřelo jen ve Slavia pojišťovně pojistnou smlouvu desítky podnikatelských subjektů. Tento produkt prochází neustálým vývojem a odráží potřeby klientů, které plynou z životní reality. „Je třeba také říci, že situace u nás se mění pod vlivem změny platných právních předpisů. Zavedením nového občanského zákoníku a zákona o korporacích došlo totiž k podstatné změně postavení členů orgánů společností a zvýšila se jejich odpovědnost za způsobenou škodu. Po změnách legislativy v roce 2014 a následném poměrně strmém růstu zájmu o tento produkt je současná situace stabilizovaná. V západních zemích je pojištění D&O mnohem rozšířenější než u nás, současný trend mírného růstu a propojištěnost na úrovni 10% tedy ukazuje na potenciál, který v této oblasti pojišťovnictví dosud není využit,“ soudí Patricie Lepšíková a dodává: „Změnily se také možnosti nárokování a vymáhání způsobené škody. V současnosti je vznášeno výrazně více nároků, než dříve a soudy jsou ve svých rozhodnutích nakloněny rozhodnutím, ze kterých vyplývá povinnost členů orgánů uhradit újmu,“ uvádí Lepšíková.

Současný trend svědčí také o tom, že ředitelé a majitelé podniků v České republice přistupují k vedení podniků skutečně odpovědně. „Nezřídka se setkáváme i s relevantním názorem, že jedním z negativních dopadů případné škody z odpovědnosti managementu může být v konečném důsledku i krizové snižování firemního rozpočtu a redukce počtu pracovních míst. Tomu se mnozí řídící pracovníci snaží předcházet také z pocitu odpovědnosti za osud svých zaměstnanců. Pro Slavia pojišťovnu je právě tato rovina problému jednou z těch podstatných, pokud má naše pojištění D&O pozitivní dopad mimo jiné i na stabilitu života našich spoluobčanů, odpovídá to naší tradici, která trvá již více než 150 let,“ dodává Patricia Lepšíková.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku