PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Udržitelnost je klíčovým bodem nové strategie koncernu UNIQA

UNIQA Logo


V rámci nové koncernové strategie UNIQA 3.0 platné pro nadcházející desetiletí posiluje evropská pojišťovací skupina svoji snahu k ochraně životního prostředí a trvalé udržitelnosti. UNIQA učinila už začátkem roku 2019 zásadní krok a ohlásila odklon od uhelných aktivit, který si následně i zakotvila do zásad pro své podnikání. Nyní je udržitelnost, známá ve finanční sféře pod zkratkou ESG (Environment, Social, Governance), jedním z klíčových bodů centrální strategie koncernu.

„Udržitelné hospodaření je pro nás významným prvkem našeho podnikatelského směřování, který považujeme za kritický z pohledu úspěchu realizace celé strategie,“ komentoval úsilí René Knapp, člen představenstva odpovědný za HR a značku ve skupině UNIQA.

Strategie v oblasti trvalé udržitelnosti staví na pěti základních pilířích:

  • investiční politika plně konformní se zásadami podnikání v duchu ESG. Musí podporovat evropskou cestu ke klimatické neutralitě do roku 2040, resp. 2050;
  • produkty plně respektující aspekty udržitelnosti;
  • příkladné řízení provozu pojišťovací skupiny a jejích společností se zohledněním ekologických a sociálních cílů;
  • transparentní a průběžné výkaznictví a reporting k uskutečněnému pokroku v oblasti udržitelnosti, jakož i podrobování se přezkoumání v rámci udělování ESG ratingu;
  • úzká a kooperativní spolupráce s důležitými subjekty a organizacemi zaměřenými na podporu udržitelnosti.
    Investiční politika

UNIQA pracuje na průběžném zlepšování zavedeného scoringu portfolia podle zásad ESG, čímž důsledně posouvá realizaci procesu ke klimatické neutralitě. Přitom staví skupina zejména na mezinárodní spolupráci s etablovanými sdruženími a má zakotveny základní principy zodpovědného investování ve vlastní podnikatelské linii. Klimatické cíle z Pařížských dohod z roku 2015 jsou průběžně zapracovávány do směrnic pro ukládání kapitálu, čímž UNIQA prospívá naplňování evropských a národních klimatických zadání. Aby ve svém reálném podnikání podpořila cestu k hospodaření šetrnému ke zdrojům, uskuteční UNIQA do roku 2025 tzv. zelené investice konformní z hlediska daňových zásad EU v objemu minimálně jedné miliardy EUR.

Zelené produkty

Ve sféře vlastních produktů chce UNIQA rozšířit stávající portfolio o dodatečné ekologické investiční možnosti, a také se bude zasazovat o vývoj preventivních udržitelných produktů. Kromě toho hodlá koncern motivovat své klienty k udržitelnému životnímu stylu a šetrnému podnikání. K tomu nabídne postupně zcela udržitelnou řadu produktů a půjde dále i cestou doplňkových produktových modulů (například pro elektromobily, emisně šetrné domácnosti nebo firmy) i zlepšené kvality poradenství s ohledem na efektivní využití zdrojů a redukci CO2 v ovzduší.

Příkladné řízení vlastního provozu

UNIQA si stanovila za cíl kontinuálně snižovat vlastní uhlíkovou stopu tak, aby byl provoz nejpozději v roce 2040 klimaticky neutrální. Obzvlášť důsledně zapracuje na ekologizaci vozového parku a služebních cest. Dále jsou v plánu fotovoltaické nástavby, ekologická úprava topení a chladícího systému prostor UNIQA, přechod na LED osvětlení, stejně jako průběžný energetický monitoring. Rovněž na straně dodavatelů bude UNIQA klást důraz na jejich mezinárodní certifikaci, úsporně nastavené standardy a udržitelný provoz.

Transparentní průběžný reporting

Pokrok, jakého bude dosahováno na cestě ke zdrženlivějšímu využití zdrojů a zmenšování zátěže s cílem klimaticky neutrálního provozu, bude průběžně popisován v příslušných zprávách. UNIQA bude aktivně spolupracovat s ratingovými agenturami zaměřenými na problematiku ESG a bude usilovat o postupné zlepšování ESG ratingu prostřednictvím dalších reportovacích procesů.

Členství a kooperace

Aby využila napojení na důležité ekologické a sociální proudy, usiluje UNIQA o členství a výměnu poznatků s UN Global Compact (UNGC) a aktivně se zajímá o principy odpovědného investování (UN EP-FI) a principy udržitelného pojištění (UN EP-FI). Současně bude koncern v budoucnosti intenzivněji vstupovat do diskuse a výměny zkušeností se zainteresovanými zástupci veřejného sektoru (ministerstvy, obcemi, dozorčími orgány atp.), jakož i vlastními zaměstnanci a investory.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku