PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Z jakých prostředků jsou hrazené finanční příspěvky, které pojišťovna poskytuje klientům?

business-163870_640


Finanční příspěvky klientům jsou hrazeny z fondu prevence, který pojišťovna vytváří a spravuje v souladu se zákonem o Všeobecné zdravotní pojišťovně. Tento fond je účetně zcela oddělený od ostatních fondů pojišťovny (např. základního fondu zdravotního pojištění, z něhož se hradí zdravotní služby, provozního fondu aj.).

Celkově jsou příjmy pojišťovny tvořeny jednak platbami pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu a jednak příjmy plynoucími z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtované pojišťovnou, případně i dary a ostatními příjmy. Zdrojem fondu prevence jsou finanční prostředky z příjmů plynoucích z pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných VZP v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Zdrojem fondu mohou být – ale VZP této možnosti nevyužívá – také finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření (po zdanění) z činností, které nad rámec veřejného zdravotního pojištění pojišťovna provádí v souladu se zákony a svým statutem. Celková výše finančních převodů z těchto zdrojů do fondu prevence za kalendářní rok nesmí překročit 0,3 % celkového objemu příjmů pojistného po přerozdělení.

Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hradit zdravotní služby s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, jsou-li poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotních služeb, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Proto poskytujeme příspěvky například na očkování a léčebně-ozdravné pobyty nebo příspěvky cílené na prevenci kardiovaskulárních onemocnění (na pohybové aktivity nebo odvykání kouření), prevenci onkologických onemocnění, prevenci zhoršování diabetu, příspěvky těhotným ženám a maminkám atd. O čerpání fondu prevence, tedy o druhu i výši příspěvků rozhoduje správní rada pojišťovny.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku