PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak správně postupovat v pojištění rizika pronájmu bytu ukrajinským uprchlíkům

kuchyne-lednice-mikrovlnna_trouba

Foto: pixnio.comS příchodem ukrajinských uprchlíků naši občané často přenechávají nebo pronajímají svá obydlí lidem v humanitární nouzi. UNIQA v této souvislosti vlastníky bytů nebo domů upozorňuje, že i před riziky spojenými s dočasným pobytem příchozích je možné účinně se chránit správně sjednaným pojištěním.

Nájemní smlouva je dobrý základ

Ačkoli není aktuální situace pro příchozí uprchlíky snadná jak po psychické, tak i materiální stránce, pro vzájemnou ochranu českých občanů i nově příchozích Ukrajinců je při poskytování dočasného bydlení užitečné uzavření nájemní smlouvy. Ta může být vzhledem k okolnostem sjednána i za symbolickou cenu, například za 1 korunu apod.

Nájemní smlouva nicméně mezi pronajímatelem a uživateli bytu vytváří právní vztah, díky kterému je možné pojištěním odpovědnosti chránit i tyto osoby v dočasném nájmu. Jedná se jak o škody, které mohou nastat ze strany vlastníka bytu (např. pokud závada na rozvodech poškodí osobní věci ubytovaných osob), tak i obráceně – pokud některý z ubytovaných uprchlíků způsobí požár, výbuch anebo dojde k náhlé škodě z vodovodního zařízení.

Ubytovaní jsou díky tomu ochránění i před škodami způsobenými dalším osobám v pojištěném objektu, nejčastěji vůči sousedům.

Pokud majitel uzavřenou nájemní smlouvu nemá, pak aktuální uživatelé jeho bytu nejsou nájemníky v pravém slova smyslu a platí pro ně tedy pravidla pro náhradu škody jako pro jakéhokoli jiného nepojištěného občana. Majitel v takovém případě bere značnou část rizika na sebe: škody způsobené uprchlíky samozřejmě může vymáhat přímo po nich, nicméně vzhledem k jejich nelehké ekonomické situaci to nemusí být žádoucí a jednoduché.

Má pobyt uprchlíků vliv na již uzavřené pojistné smlouvy?

Pokud jde o přítomnost uprchlíků v bytech nebo domech, které jsou již pojištěny, lze dotyčné situace rozdělit na více oblastí:

  • Majetek našeho klienta, který poskytne ubytování (nemovitost, zařízení a vybavení domácnosti) – uzavřené pojištění je platné i nadále, příčiny krytých škod na klientově majetku nejsou přítomností dalších osob nijak omezené.
  • Majetek uprchlíků v pronajatém obydlí – ačkoli mohou uprchlíci sdílet společné prostory s původními obyvateli bytu (s pojištěným klientem, jeho rodinou apod.), nejsou osobami trvale žijícími v původní společné domácnosti. To samé platí tím spíše, pobývají-li v obydlí sami bez dalších rodinných příslušníky ze strany pronajímatele. Pojistné smlouvy klientů UNIQA se tak na ně automaticky nevztahují: přivezené nebo zakoupené osobní věci tak pojištěné nejsou a nedají se do pojistných smluv ani dodatečně zahrnout. Řešením je sjednání samostatného pojištění domácnosti, které bude zahrnovat osobní věci a jiné vybavení patřící právě nově příchozím.
  • Odpovědnost uprchlíků (za neúmyslně způsobené škody vůči pronajímateli a třetím osobám) – ta je stávajícími pojistnými smlouvami našich klientů pokrytá pouze tehdy, pokud obsahuje sjednané pojištění odpovědnosti pronajímatele a nájemce; v ostatních případech jsou uprchlíci nepojištění. Zde je třeba dodat, že v případě pojištěné odpovědnosti nájemce (uprchlíka) vůči majiteli (pronajímateli) se pojistná ochrana týká jen případů požáru, výbuchu nebo vodovodních škod; ostatní druhy škod nejsou pokryty (např. vandalismus).

Samostatná smlouva pojistnou ochranu zajistí

Optimálním řešením pro příchozí uprchlíky je sjednání samostatné pojistné smlouvy, a to jak pro případ pojištění osobního vybavení (domácnosti), tak i pro případ škod způsobených okolí (odpovědnost za škodu). Ve smlouvě by měl být jako pojištěný uveden některý z ubytovaných uprchlíků. Pojištění osob z cizích států UNIQA běžně uzavírá.

Nebydlí-li v objektu jedna rodina, ale více nepříbuzných lidí, je užitečné do smlouvy uvést výčet všech jejich jmen. Jako trvalou adresu lze vzít adresu dočasného pobytu nahlášenou při vyřízení žádosti o vízum. Občan ČR takovou smlouvu může uhradit za uprchlíka (tj. být namísto něj v pozici pojistníka), ovšem pouze v případě, kdy půjde o souvislost s jeho vlastním majetkem – např. pokud budou uprchlíci bydlet v jeho bytě. Pokud ovšem objekt využitý k dočasnému bydlení sám nevlastní, nelze tento postup použít.

Všechna tako pravidla a doporučení se týkají ve stejné míře i případného ubytování uprchlíků v rekreačních chatách a chalupách, tedy v objektech bez trvalého obývání.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku