PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaké zubní plomby hradí pojišťovna u dětí?

lekar-doktor-osetreni


Zásady pro úhradu výplní stálého nebo dočasného zubu stanovuje přímo zákon o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho příloha č. 1, která obsahuje zdravotní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění nebo hrazené jen za určitých podmínek. K výkonům hrazeným jen za určitých podmínek patří mj. i výplň stálého nebo dočasného zubu, včetně rekonstrukce růžku zubu.

Zjednodušeně se dá říci, že u dětí do 15 let jsou hrazeny tzv. bílé plomby (amalgámové pouze tehdy, pokud je jejich použití nezbytné). Od 15 do 18 let jsou hrazeny výplně amalgámové, bílé pak jen v předním úseku chrupu, do trojek včetně. Zatímco bílých výplní je více druhů, amalgámové mohou být jen z tzv. dózovaného (kapslového) amalgámu. Stomatologové ho používali i dříve, ale pacient si takovou výplň musel platit, protože z veřejného zdravotního pojištění mohl být hrazen jen nedózovaný amalgám. Ten se v současné době již nesmí používat.

Materiálem bílých výplní mohou být skloionomerní cementy nebo kompozitní pryskyřice. Kompozita se pak dělí podle způsobu svého tuhnutí na chemicky tuhnoucí, resp. samotuhnoucí (samopolymerující kompozita) a na ta, která tuhnou po osvícení světlem specifické vlnové délky (fotokompozita). O tom, jaký materiál bude v daném případě použit, by měl lékař rozhodnout i s ohledem na to, že pacientovi má vždy nabídnout ošetření, které je bezplatné. Pokud by si pacient měl ošetření platit, musí být předem seznámen s cenou a souhlasit s ní.

U dětí do dne dosažení 15 let nebo u ošetření dočasného zubu jsou výplně z veřejného zdravotního pojištění hrazeny

  • v rozsahu celého chrupu při použití skloionomerního cementu (nebo jiného plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit)
  • v rozsahu řezáků a špičáků jsou hrazeny i při použití samopolymerujícího kompozitu.

V rozsahu stálých řezáků a stálých špičáků jsou u dětí do 15 let výplně hrazeny i při použití fotokompozitu.

Výplně z dózovaného amalgámu lze do 15 let použít a jsou hrazeny jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu dítěte.

U pojištěnců od 15 let do dne dosažení 18 let jsou výplně hrazeny

  • v rozsahu celého chrupu při použití dózovaného amalgámu v základním provedení
  • v rozsahu řezáků a špičáků i při použití fotokompozitu nebo samopolymerujícího kompozitu.

Jde-li o dočasný zub, platí i ve věku od 15 do 18 let pravidla uvedená výše.