PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA inovovala své pojištění top manažerů D&OTop management ve firmách je každý den vystavován novým výzvám v řízení. Překotný technologický pokrok, přísnější regulace a normy, napjatý trh práce, pandemická omezení i požadavky aktivistů – to všechno jsou oblasti, které přidělávají vedení podniků stále větší starosti. Význam pojištění řídících pracovníků významně roste.

S účinností od ledna 2022 platí nové pojistné podmínky UNIQA pro odpovědnostní pojištění top manažerů, které zohledňují aktuální stav právní úpravy odpovědnosti obchodních korporací a členů jejich orgánů a které zároveň nabízejí rozsah pojištění srovnatelný s relevantními hráči v oblasti pojištění D&O na českém pojistném trhu.

Proč si pojištění sjednat

  • Speciální produkt pro pojištění odpovědnosti členů vrcholných orgánů korporací, známý na trhu pod anglickou zkratkou D&O (Directors´and Officers´ Liability), je jedním z nástrojů ochrany majetku společnosti a osobního majetku fyzických osob v jejím čele, neboť ti odpovídají za případnou škodu celým svým majetkem.
  • Přibývá samotných nároků na náhradu škody vůči členům statutárních či dozorčích orgánů, a to jak ze strany třetích stran (věřitelů, zákazníků, akcionářů), tak i ze strany společnosti samotné (příp. dceřiné společnosti, insolvenčního správce apod.), a to nejen v zahraničí, ale i v České republice.

Co je předmětem pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného člena orgánu nahradit finanční škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, v rozporu se zásadou loajality, nebo v důsledku absence potřebných znalostí a pečlivosti.

Nárok na odškodnění mohou vznést jak třetí strany (např. věřitelé, zákazníci, akcionáři), tak i společnost samotná (například její dceřiné společnosti nebo insolvenční správce). Typickými situacemi, jež mohou vést k uplatnění nároku na náhradu finanční škody, jsou například špatná organizace práce vedoucí k finanční ztrátě společnosti, nevhodný výběr manažerů na klíčové pozice, nevhodné investice, nerespektování instrukcí akcionářů apod.

Kromě finanční škody se z pojištění hradí rovněž náklady právní ochrany a náklady na šetření, které se vynakládají na zjištění nároku nebo zmenšení škody, dále náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu, náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě, náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku (kam spadá zejm. školné či náklady na bydlení a energie), náklady v souvislosti s vydávacím (extradičním) řízením, náklady insolvenčního řízení, náklady na psychologickou pomoc či náklady na očištění jména.

Pojištění se vztahuje i na ručení za závazky společnosti dle § 159 občanského zákoníku a § 65 zákona o obchodních korporacích a na vydání prospěchu a plnění do majetkové podstaty dle § 66 zákona o obchodních korporacích.

Další výhody pojištění D&O UNIQA

  •  Poskytuje krytí i po skončení funkčního období a vypršení platnosti pojistné smlouvy. Chrání i případné dědice či právní nástupce pojištěných, pokud jsou povinni škodu způsobenou pojištěným uhradit z titulu vlastnictví dotčeného majetku.
  • Nabízí dodatečný limit plnění pro nevýkonné členy.
  • Nabízí dodatečnou lhůtu pro uplatnění nároku po ukončení pojištění v délce až 6 let.
  • Umožňuje pojistit i následky úkonů, které nastanou v zahraničí. Pojištění se sjednává s územní platností pro celý svět.

Výši limitu plnění (pojistnou částku) stanoví klient. UNIQA umožňuje sjednat horní hranici pojistného plnění běžně ve výši několika desítek milionů korun, případně i v částkách vyšších, a to v závislosti na charakteru podnikání a ekonomických výsledcích firmy.

„Pojištění D&O nabízí UNIQA již od roku 2014. Jeho úloha v dnešním dynamickém a nestabilním světě podnikání stále roste. Například podle německé studie z loňského roku rostou i v souvislosti s pandemií covidu-19 rizika insolvence, vyššího ohrožení kybernetické bezpečnosti a stoupá počet akcionářských hromadných žalob,“ upozorňuje Věra Pešková, hlavní upisovatelka pojištění odpovědnosti UNIQA.