PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP odpovídá: Jak jsou hrazeny inkontinenční pomůcky? Je pravda, že na ně pacient vždycky nějakou částku doplácí?

lekar-doktor-osetreni


Úhrada prostředků pro inkontinentní pojištěnce je dána zákonem o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho přílohou č. 3. Od 1. 12. 2019 zde došlo ke změnám v souvislosti s legislativní novelou. Jsou rozlišeny tři stupně inkontinence – lehká (I), střední (II) a těžká (III), a to na základě úniku moči v mililitrech v průběhu 24 hodin (dříve v průběhu 4 hodin). Stupeň inkontinence by měl stanovit odborný lékař na základě objektivizovaného vyšetření.

Nově již nejsou určeny konkrétní typy pomůcek, které lze čerpat v rámci jednotlivých stupňů inkontinence. Pacient může mít předepsané vložky, vložné pleny a plenkové kalhoty ve vzájemné kombinaci. To znamená, že např. pacient, který používá na den inkontinenční vložky a na noc by mu lépe s ohledem na savost vyhovovaly vložné pleny, může tyto pomůcky (samozřejmě na základě indikace lékaře) v kombinaci čerpat. Na poukazu ale může být předepsán pouze jeden druh pomůcky pro inkontinentní, s tím, že je možno předepsat více poukazů.

Je přitom ale nutné dodržovat kusový a finanční limit, který je stanoven u každého stupně inkontinence. Vždy je možno čerpat maximálně 150 kusů inkontinenčních pomůcek měsíčně. Zároveň platí maximální finanční limit, tedy částka, kterou uhradí pojišťovna: pro inkontinenci I. typu je to 449,65 Kč, pro inkontinenci II. stupně 900,45 Kč a pro III. stupeň inkontinence 1 699,70 Kč. Stejně jako doposud se uplatní ten limit, kterého pacient dosáhne při čerpání těchto pomůcek dříve – buďto finanční, nebo kusový.

Nově je pak legislativou stanovena spoluúčast pacientů na ceně inkontinenčních pomůcek. U inkontinence I. stupně činí spoluúčast pacienta 15 % z ceny, u II. stupně 5 % z ceny. U III. stupně není spoluúčast stanovena (pacient s III. stupněm inkontinence však může na základě indikace lékaře čerpat též inkontinenční podložky – v množství max. 30 kusů měsíčně s finančním limitem 219,65 Kč – a u nich je stanovena spoluúčast ve výši 25 %).

Na konečnou cenu se v případě spoluúčasti pojištěnec a pojišťovna až do vyčerpání případného limitu skládají ve stanoveném poměru, kdy z reálné ceny pojištěnec zaplatí svou spoluúčast a pojišťovna zaplatí zbytek. Jde tedy o poměr, v jakém si mezi sebe rozpočítají reálnou cenu. Pokud je spoluúčast pojištěnce 15 procent, odečte se od ceny balení 15 procent, to zaplatí pojištěnec, a zbytek, 85 procent ceny balení, uhradí pojišťovna.

Doporučujeme vyzkoušet jednotlivé inkontinenční pomůcky od různých výrobců, kde se může lišit cena za stejnou kvalitu. Taktéž se pomůcky liší výší absorpce. Ošetřující lékař má pacienta o možnostech léčby komplexně informovat, včetně výše úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, resp. spoluúčasti. Potřebné informace o typech, finančních a množstevních úhradových limitech těchto pomůcek, včetně související metodiky, jsou k dispozici na webu VZP v části určené poskytovatelům zdravotních služeb.