PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Změny u nepovinného očkování od roku 2022

ockovani

Foto: pikist.comOčkování se dělí do několika kategorií – povinná (tzv. pravidelná), která jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění buď plošně, nebo vybraným skupinám pojištěnců, dále nepovinná hrazená ve stanovených případech z veřejného zdravotního pojištění a nepovinná pojišťovnami nehrazená.

Pro přehlednost na úvod shrnujeme, která nepovinná očkování jsou aktuálně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

  • proti chřipce u vybraných skupin pojištěnců
  • proti pneumokokové infekci u kojenců
  • proti pneumokokové infekci u pojištěnců nad 65 let věku
  • proti pneumokokové infekci u rizikových pojištěnců
  • proti lidskému papilomaviru u pojištěnců zahájené od 13. do 14. roku věku
  • proti invazivním meningokokovým infekcím u rizikových pojištěnců
  • proti meningokokovým infekcím u kojenců a starších dětí
  • proti invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b
  • proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců nad 50 let
  • proti onemocnění covid-19

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozšiřuje od 1. 1. 2022 spektrum nepovinných očkování hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a skupiny pojištěnců, kteří mají nárok na některá další očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Níže jsou popsány změny a nově hrazená očkování.

Od roku 2022 mají všichni pojištěnci starší 50 let hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, a to do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky. Dosud nebylo z veřejného zdravotního pojištění hrazeno vůbec.

Další změna se týká meningokokových nákaz. U očkování proti meningokoku B mají nově nárok na úhradu všech dávek vakcíny děti, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. U očkování proti meningokoku A, C, W, Y mají nárok na úhradu jedné dávky děti od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. Ve všech případech očkování proti meningokoku je opět vakcína hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Nově je také hrazeno očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Ke změně dochází v případě výše úhrady očkovací látky v rámci očkování proti chřipce u pojištěnců nad 65 let, u kterých byly doposud očkovací látky hrazeny do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Pojištěncům nad 65 let je nově plně hrazeno nepovinné očkování proti chřipce, a to v České republice všemi dostupnými vakcínami proti tomuto onemocnění.

Nárok na vakcínu proti chřipce pak nově mají také zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví. Ti mají vakcínu hrazenu pouze do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky.

I nadále zůstává, že očkování proti chřipce mají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (zákonem stanovené) čtyři skupiny pacientů bez věkového omezení. Nově do skupiny těchto rizikových pacientů byly zařazeny osoby, které mají před plánovaným chirurgickým odstraněním sleziny.

Ke změnám dochází také u očkování proti lidskému papilomaviru, u kterého byly doposud očkovací látky hrazeny také do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Nově jsou vakcíny plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (tzn. jsou hrazeny všechny očkovací látky, které jsou aktuálně pro toto očkování v ČR dostupné), pokud je očkování u dívek i chlapců zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace. Od letošního roku je nově také hrazeno toto očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Ve všech výše uvedených případech je aplikace očkovací látky uhrazena plně pojišťovnou poskytovateli zdravotní péče. Pokud je vakcína poskytovateli hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty a klient si vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně (doplatek). Tento doplatek hradí přímo poskytovateli, který očkování provede.

Pokud se pro některé z těchto očkování rozhodnete, požádejte o ně svého všeobecného praktického lékaře nebo jiného smluvního poskytovatele zdravotních služeb (tj. takového, který má s VZP uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb). Všeobecní praktičtí lékaři a další smluvní poskytovatelé zdravotních služeb by měli svým pacientům hrazené očkování nabídnout a být dle poptávky svých pacientů vakcínou zásobeni. Ve výše uvedených případech jsou očkovací látka i její samotná aplikace lékařem hrazeny přímo poskytovateli, který očkování provádí (nikoliv např. lékárně či pacientům).

Klienti, kteří mají nově nárok na hrazená očkování z veřejného zdravotního pojištění (tzv. „zdarma), nemohou čerpat příspěvky z fondu prevence na zmíněná očkování, a to ani na doplatky v případě úhrady rozdílu pořizovací ceny vakcíny a ceny stanovené podle ekonomicky nejméně náročné varianty pro daný typ očkování.

Klienti VZP, kteří nepatří do žádné z uvedených věkových kategorií, a tím pádem nemají nárok na úhradu uvedených očkování z veřejného zdravotního pojištění, mohou čerpat příspěvky z fondu prevence jak na tato, tak i na další typy očkování (děti, dospělí).